Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

ARBEJDSMILJØEksperten A/S

CVR: 27671802
Auktionsgade 3
6700 Esbjerg
26817060
hg@ameksperten.dk
Ame_logo

*** HVEM ER VI? ***

HVEM ER ARBEJDSMILJØEKSPERTEN
Vi er et solidt og ejerledet firma, der primært arbejder med Miljø og Sikkerhed. Fundamentet for vore løsninger er vores fælles erfaring kombineret med en innovativ tilgang til at ville levere projekter, der skaber værdi for vore kunder.

VORE SERVICES ER BLANDT ANDET
* Arbejdsmiljøkoordinering / Sikkerhedsledelse.
* Arbejdspladsvurdering (APV).
* Ulykkeshåndtering og ulykkesforebyggelse.
* Arbejdsmiljøledelse / certificering.
* Beredskabsplaner, førstehjælp og brandslukningsøvelser.
* Udvikling af virksomhedens kulturer.
* Certificeret til ”Miljømåling - Ekstern støj”.
* Støj- og vibrationsmålinger.
* HSE & CSR Software Specialist.
* Safety Awareness Træning.
* Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9.
* Asfalt, Asbest, PCB og Styren kurser.
* E-learningkurser og kurser i almindelighed.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten ser vi det som vores mål altid at udfordre både opgaverne, kunderne og os selv. På den måde skaber vi intelligente løsninger, der er meningsfulde i sig selv, og som virker i sammenhængen. Det er sådan vi ser verden. Det er sådan, vi arbejder.

*** SIKKER BYGGEPLADS – UNDGÅ ULYKKER ! ***

STÆRKEST NÅR DU FÅR STARTET BEDST !
Vi er gode til dette og klarer:
* Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
* Anmeldelse af byggeaktivitet til AT.
* Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger.
* Opstartsworkshop med medarbejdere.
* Organisering af sikkerhedsarbejdet.
* Beredskabsplaner.
* Mønsterarbejdsplads.
* Medvirke til at håndtere RUT.

I det hele taget ser vi det som vort job at hindre, at Arbejdstilsynet
giver et Forbud, et Påbud eller at der sker en Politianmeldelse af aktiviteter.

HAR DU DET DER SKAL TIL ?
Så kan du få lov til at levere.
Bygherre stiller skarpt på sine leverandører og fordrer, at du har styr på og gang i din sikkerhed.

Det ved vi og kan derfor forlods sikre dig let adgang:
* Koordinering af sikkerhed
* Arbejdspladsvurdering på aktiviteter
* Arbejdsmiljødrøftelse hvert år
* Styr på din kemi
* Eftersyn og vedligehold af grej og udstyr
* Personlige værnemidler
* Adfærdssikkerhed
Svigter du et af stederne, svigter du jobbet.

HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR HJÆLP?
Kontakt os – vi er kun et telefonopkald væk!
Tøv ikke med at kontakte os på telefon 82 36 36 70.

#DetHandlerOmMennesker #SikkerhedOgArbejdsmiljø #Arbejdsmiljørådgivning

*** WHO ARE WE? ***

WHO IS ARBEJDSMILJØEKSPERTEN
We are a solid and owner-managed company that primarily work with Environment and Safety. The basis of our solutions is our shared experience combined with an innovative approach to being able to deliver projects which create value for our customers.

OUR SERVICES INCLUDE
* Work Coordination / Safety Management.
* Workplace Assessment (APV).
* Accident Handling and Prevention.
* Health and Safety Management / Certification.
* Emergency Plans, First Aid, and Fire Drills.
* Development of Corporate Cultures.
* Certified for "Environmental Measurement - External Noise".
* Noise and Vibration.
* HSE & CSR Software Specialist.
* Safety Awareness Training.
* Mandatory OHS Courses §9.
* Asphalt, Asbestos, PCB, and Styrene courses.
* E-learning courses and courses in general.

At ARBEJDSMILJØEksperten, we see it as our goal always to challenge tasks, customers, and ourselves. In this way, we create intelligent solutions that are meaningful in themselves and that work in the context. That's how we see the world. This is how we work.

*** SAFE CONSTRUCTION SITE – AVOID ACCIDENTS ! ***

THE STRONGEST, WITH THE BEST POSSIBLE START !
We are good at this:
* Plan for Safety and Health (PSS).
* Notification of construction activity for WEA (AT).
* Demarcation of the safety measures.
* Start-up Workshop with employees.
* Organizing the safety work.
* Emergency plans.
* Model workplace.
* Contribute to handling RUT.

All in all, we see it as our job to prevent the WEA provides a Prohibition, an Injunction, or making a Police Notification of activities.

DO YOU HAVE WHAT IT TAKES ?
Then you may be allowed to deliver.
The Builder focuses on its suppliers and requires that they are in control of your safety.

We are experts and can ensure you easy access.
* Coordination of safety.
* Risk assessment of activities.
* OHS Discussion annually.
* Charting your chemistry.
* Inspection and maintenance of equipment.
* Personal protective equipment.
* Conduct safety.
If you fail one of the sites - you fail the job.

DOES YOUR BUSINESS NEED HELP?
Contact us - we are only a phone call away!
Do not hesitate to contact us at +45 82 36 36 70.

#ItsAboutPeople #SafetyAndWorkingEnvironment #WorkingEnvironmentConsulting

Kerneydelser
Core Services
ARBEJDSMILJØEksperten er autoriseret hos ARBEJDSTILSYNET inden for alle 5 arbejdsmiljøområder:
ARBEJDSMILJØEksperten er godkendt hos:
ARBEJDSMILJØEksperten er godkendt udbyder af:
ARBEJDSMILJØEksperten is authorized by ARBEJDSTILSYNET within all 5 work environment areas:
ARBEJDSMILJØEksperten is approved by:
ARBEJDSMILJØEksperten is an approved provider of:
Produkter/Ydelser
Products/Services
ARBEJDSMILJØEksperten er autoriseret hos ARBEJDSTILSYNET inden for alle 5 arbejdsmiljøområder: FYSISK arbejdsmiljø PSYKISK arbejdsmiljø KEMISK arbejdsmiljø ERGONOMISK arbejdsmiljø BIOLOGISK arbejdsmiljø
ARBEJDSMILJØEksperten er godkendt hos: MILJØSTYRELSEN til udførelse af eksterne støjmålinger SØFARTSSTYRELSEN til udførelse af støjmålinger
ARBEJDSMILJØEksperten er godkendt udbyder af: DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE (§9)
ARBEJDSMILJØEksperten is authorized by ARBEJDSTILSYNET within all 5 work environment areas: PHYSICAL work environment PSYCHOLOGICAL working environment CHEMICAL work environment ERGONOMIC working environment BIOLOGICAL working environment
ARBEJDSMILJØEksperten is approved by: THE ENVIRONMENTAL AUTHORITY for performing external noise measurements THE DANISH MARITIME AUTHORITY for performing noise measurements
ARBEJDSMILJØEksperten is an approved provider of: THE MANDATORY OHS COURSE

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.