Materialeleverancer

Materialeleverancer

Askalon

CVR: 10162319
Generatorvej 8
2860 Søborg
23465513
kenn.gerwien@askalon.dk
Askalon

Askalon AB er Emerson Local Business Partner (LBP) for alle Emersons ventiler i Sverige, Finland, Danmark og Island.

Askalon er bedst kendt for Fisher reguleringsventiler og service. I dag sælger vi endnu mere - afspærringsventiler og sikkerhedsventiler, samtidig som reguleringsventiler øger i antal. Dette er en følge af Emersons overtagelse af Pentairs ventildivision. Endvidere har Emerson udvidet Askalons salgsområde, så det nu omfatter Sverige, Danmark, Finland og Island.

Vi sælger og servicerer bland andet Sempell højtryksventiler, Crosby sikkerhedsventiler, Neotecha kemiventiler, Keystone aktuatorer og Fisher gasregulatorer.

Askalon har også en forretningsenhed til projektering og rørkonstruktion af skids og procesmoduler. Vores servicecenter for ventil vedligeholdelse, reparation og diagnostik ligger på Hammarö udenfor Karlstad, hvor vores hovedkontor og nybyggede uddannelsescenter ligeledes er placeret.

Vores kunder er ganske jævnt fordelt indenfor procesindustriens forskellige brancher, hvilker gør det lettere at sprede kundskab og udjævne konjektursvingninger:

 • Kraft- og kraftvarmeværk
  • Raffinaderier
  • Atomkraftværk
  • Papirindustri
  • Kemiskindustri
  • Vand og spildevand

Askalon AB har siden 1973 arbejdet for at forbedre procesindustriens applikationer. I dag er vi 100 ingeniører, projektledere og serviceteknikkere med kompetence indenfor ventiler, ventilservice og ventildiagnostik. Desuden har vi vores egen konstruktion og fremstilling af rørsystemer og procesmoduler samt et uddannelsescenter med kursuser rettet mod procesindustrien.

Vores mission: Som en betroet partner øger vi vores kunder rentabilitet, sikkerhed, pålidelighed og bæredygtighed ved at vælge den bedste løsning sammen med kunden i en problemløsningsproces.

Askalon AB is Emerson Local Business Partner (LBP) for all Emerson valves in Sweden, Finland, Denmark and Iceland.

Askalon is best known for Fisher control valves and service. Today we sell even more - shut-off valves and safety valves, at the same time as control valves increase in number. This follows Emerson's acquisition of Pentair's valve division. In addition, Emerson has expanded Askalon's sales area to include Sweden, Denmark, Finland and Iceland.

We sell and service Sempell high pressure valves, Crosby safety valves, Neotecha chemical valves, Keystone actuators and Fisher gas regulators.

Askalon also has a business unit for design and pipe construction of skids and process modules. Our service center for valve maintenance, repair and diagnostics is located on Hammarö outside Karlstad, where our head office and newly built training center are also located.

Our customers are quite evenly distributed within the various industries of the process industry, which makes it easier to spread knowledge and smooth out conjectural fluctuations:

CHP plant
•Refineries
•Nuclear power station
• Paper industry
• Chemical industry
• Water and wastewater

Since 1973, Askalon AB has worked to improve the process industry's applications. Today we are 100 engineers, project managers and service technicians with competence in valves, valve service and valve diagnostics. In addition, we have our own design and manufacture of piping systems and process modules, as well as a training center with courses aimed at the process industry.

Our mission: As a trusted partner, we increase our customers' profitability, safety, reliability and sustainability by choosing the best solution together with the customer in a problem-solving process.

 

 

Kerneydelser
Core Services
Produkter/Ydelser
Products/Services

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.