Arealer & Bygninger

Arealer & Bygninger

Norisol A/S

CVR: 80149212
Smedeland 11
2600 Glostrup
25259183
anjo@norisol.com
Norisol logo

TEKNISK ISOLERING

Den hurtige vej til energibesparelser og bæredygtighed

Norisol er eksperter indenfor teknisk isolering og har stor erfaring med isoleringsløsninger indenfor varme, kulde, støj og brand.

Vi udfører isolering af alle former for rørinstallationer, kølerum, ventilations- eller køleanlæg, skibe, tankanlæg mv. Ofte beklædes isoleringen med kapper af tyndplade eller pvc-folie, som vi specialfremstiller på vores egne værksteder.

Vores lydspecialister løser komplekse projekter med støj og ringe akustik, så arbejdsmiljøet forbedres og Arbejdstilsynets krav til efterklangstid og støjniveau overholdes. Endelig tilbyder vi en række brandtekniske isoleringsløsninger, som imødekommer lovkrav og løfter sikkerheden. Vi udfører isoleringsprojekter både på land og offshore, indenfor olie- og gasindustrien, på raffinaderier, kraftværker, skibsværfter, byggeri, og industri. Se referencer her

Vil du vide mere? Kontakt vores specialist:

Emil Carlsen
Projektleder / Project Manager Teknisk isolering
tlf. +45 25 25 91 37
emca@norisol.com

 

STILLADSER OG ADGANGSLØSNINGER
Vi leverer alle typer stillads- og adgangsløsninger

Norisol bygger fleksible stilladser med stort fokus på sikkerhed.

Vores ydelser omfatter:

Industristilladser  •  Hængestilladser
Facadestilladser  •  Arbejdsplatforme
Hejs  •  Inddækninger
Vejrbeskyttelse  •  Svejseskilte

Vi råder over eget stilladsmateriel af fabrikat +8, som er et fleksibelt og stabilt system.

Vores veluddannede stilladsarbejdere og projektledere er stolte over at leve op til vores meget høje sikkerhedsstandarder, og de bestræber sig samtidigt på at finde økonomiske løsninger til hver eneste projekt.

Vi har særlige it-programmer, som designer og udregner de bedste fremgangsmåder og slutresultater. En stor del af vores arbejde udføres indenfor industri, byggeri og olie- og gassektoren. Vores kunder er således fremstillingsvirksomheder, kraftværker, skibsværfter, byggefirmaer og olie- og gasvirksomheder. Se referencer her

Vil du vide mere? Kontakt vores specialist:

Anders Johansson
Projektleder / Project Manager Stillads
tlf. +45 25 25 91 83
anjo@norisol.com

 

TECHNICAL INSULATION

The fast way to energy savings and sustainability

Norisol are experts on technical insulation, and we have long experience in insulation solutions as to heating, cooling, noise, and fire. We carry out insulation of various pipe installations, cold rooms, ventilation or cooling systems, ships, tank installations, et cetera. The insulation is often covered with casing of thin sheet steel or PVC foil, which we customize to your special needs in our own workshops.

Our sound specialists execute complex projects involving noise and poor acoustics, so that the working environment is improved and the Danish Working Environment Authority’s requirements for reverberation time and noise level are met. Finally, we offer fire-technical insulation solutions that meet legal requirements and improve safety.

We carry out insulation projects both on land and offshore, within the oil and gas industry, at refineries, power plants, shipyards, construction, and industry. See references here.

Are you interested in additional information? Contact our specialist:

Emil Carlsen
Project Manager Technical insulation
tel. +45 25 25 91 37
emca@norisol.com

 

 

SCAFFOLDING AND ACCESS SOLUTIONS

We supply all kinds of scaffolding and access solutions

Norisol builds flexible scaffolding with a strong focus on safety.

Our services include:

Industrial scaffolding • Suspended scaffolding
Facade scaffolding • Work platforms
Hoist • Coverings
Weather protection • Welding signs

We have our own scaffolding material of the +8 brand, which is a flexible and stable system. Our well-trained scaffolders and project managers are proud to match our very high safety standards, while striving to find cost-effective solutions for every project. We have special IT programs that design and calculate the best processes and results.

A large part of our work is carried out within industry, construction and the oil and gas sector. Our customers are thus manufacturing companies, power plants, shipyards, construction companies and oil and gas companies. See references here

Are you interested in additional information? Contact our specialist:

Anders Johansson
Project Manager Scaffolding
tel. +45 25 25 91 83
anjo@norisol.com

Kerneydelser
Core Services
Stillads
Teknisk isolering
Produktion
Scaffolding
Technical insulation
Own production
Produkter/Ydelser
Products/Services
Stillads Industristilladser Arbejdsplatforme Materialehejs Inddækninger Svejsetelte
Teknisk isolering Varme- og kuldeisolering Støjisolering Brandisolering
Produktion Produktion af tyndplade
Scaffolding Industrial scaffolding Work platforms Coverings Facade scaffolding Hoists
Technical insulation Heat- or cooling insulation Insulation against noise Fire insulation
Own production Customised producion of thin sheet steel

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.