Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

Advodan Lolland-Falster

CVR: 85188119
C. E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo
46145900
lstu@advodan.dk
Advodan

Om Advodan Lolland-Falster:
Advodan Lolland-Falster er en del af det landsdækkende Advodan Advokatfirma, der blev grundlagt fra veletablerede advokatfirmaer i 1988.
Hos Advodan Lolland-Falster er vi en gruppe af advokater, advokatfuldmægtige og supportmedarbejdere, der er dedikeret til at levere den bedste rådgivning og ekspertise til vores klienter. Vi har opnået solide resultater, mens vi fokuserer på vores kunders behov.
Vores advokater inden for erhvervsret:
- Lars Stuckert, partner og advokat, telefon (+45) 30 78 87 44, E-mail: lstu@advodan.dk
- Simon Mortensen, partner og advokat, telefon (+45) 30 78 87 45, E-mail: simo@advodan.dk
- Rasmus Lindsten, advokat, telefon (+45) 30 78 87 48, E-mail: rasl@advodan.dk
- Nina Munk Andersen, advokat, telefon (+45) 30 78 87 47, E-mail: nand@advodan.dk
- Troels Justesen, advokat, telefon (+45) 30 78 87 61, E-mail: tjus@advodan.dk
- Christa Mølgaard-Hansen, advokatfuldmægtig, telefon (+45) 46 14 59 12, E-mail: cmha@advodan.dk
Vores privatretlige advokater:
- Karen Gøtzsche, partner og advokat, telefon (+45) 46 14 59 41, E-mail: kagt@advodan.dk
- Tina Høpfner, advokat, telefon (+45) 30 78 87 50, E-mail: tinh@advodan.dk
- Torben Groth Madsen, advokat, telefon (+45) 46 14 59 28, E-mail: tgma@advodan.dk
Vi har omfattende erfaring med alle de juridiske spørgsmål relateret til virksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner.

Kunder:
Vores kunder er primært små og mellemstore virksomheder, lokale myndigheder og private borgere. Vi er struktureret, så vores tjenester og priser passer til kundernes kernebehov. Vores medarbejdere er uddannet til at imødekomme disse kunders behov og til at levere målrettet rådgivning og service.
Beliggenhed:
Advodan Lolland-Falster har tre kontorer beliggende i Maribo, Nykøbing Falster og Nakskov, alle i den sydlige del af Danmark på Lolland-Falster.
Stor erfaring med Femern Belt-forbindelse:
Advodan Lolland-Falster har hjulpet og rådgivet flere kunder i forhold til opbygning og udvikling af Femern Belt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland. Vi har førstehåndserfaring med juridiske områder såsom udarbejdelse og forhandling af kontrakter i virksomheder i relation til forbindelsen på grund af vores gode omdømme, beliggenhed og unikke indsigt i lokalsamfundet.

Hos Advodan Lolland-Falster har vi opnået ekspertise på et højere niveau inden for en bred vifte af brancher og kunder.

Praksisområder:
Fordi Advodan Lolland-Falster er en del af det landsdækkende Advodan Advokatfirma, er vi i stand til at imødekomme vores kunders behov indenfor alle områder, da vi kan sætte tværfaglige teams på tværs af vore kontorer.
Hos Advodan Lolland-Falster har vi særligt fokus på følgende praksisområder:
• Erhvervsret: selskabsret, databeskyttelse, ansættelses- og arbejdsret, fonde og velgørenhedsret, franchising og distribution, insolvens og rekonstruktion, immaterialret, inkasso, fusioner og opkøb, ejendoms- og entrepriseret, ejendomsforvaltning.
• Privatret: familieret, testamenter, ægtepagter, ægtepagter, bodeling ved separation eller skilsmisse, køb og salg af fast ejendom, lejeret, tvangsauktioner og strafferet.
Alle vores advokater har stor erfaring med retssager og vil være i stand til at hjælpe dig i retssager.
For mere information kontakt venligst partner og advokat hos Advodan Lolland-Falster, Lars Stuckert, på (+45) 30 78 87 44 eller på E-mail: lstu@advodan.dk, for en gratis og uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med potentielle juridiske problemstillinger som kunde hos Advodan Lolland-Falster.

About Advodan Lolland-Falster:

Advodan Lolland-Falster is part of the nationwide Advodan Law Firm which was founded from well-established law firms in 1988.

At Advodan Lolland-Falster we are a group of attorneys, paralegals and support staff dedicated to delivering the best advice and expertise to our clients.  We have achieved solid results while focusing on our clients’ needs.

Our attorneys in commercial law:

-          Lars Stuckert, partner and attorney, telephone (+45) 30 78 87 44, E-mail: lstu@advodan.dk

-          Simon Mortensen, partner and attorney, telephone (+45) 30 78 87 45, E-mail: simo@advodan.dk

-          Rasmus Lindsten, attorney, telephone (+45) 30 78 87 48, E-mail: rasl@advodan.dk

-          Nina Munk Andersen, attorney, telephone (+45) 30 78 87 47, E-mail: nand@advodan.dk

-          Troels Justesen, attorney, telephone (+45) 30 78 87 61, E-mail: tjus@advodan.dk

-          Christa Mølgaard-Hansen, principal, telephone (+45) 46 14 59 12, E-mail: cmha@advodan.dk

Our attorneys in private law:

-          Karen Gøtzsche, partner and attorney, telephone (+45) 46 14 59 41, E-mail: kagt@advodan.dk

-          Tina Høpfner, attorney, telephone (+45) 30 78 87 50, E-mail: tinh@advodan.dk

-          Torben Groth Madsen, attorney, telephone (+45) 46 14 59 28, E-mail: tgma@advodan.dk

We have comprehensive experience with all the legal issues related to corporations, government, and private individuals.

Customers:

Our customers are mainly small and medium sized enterprises, local government, and private citizens. We are structured so our services and pricing fit the core needs of these customer segments. Our staff is trained to meet the needs of these customers and to deliver targeted advice and services.

Location:

Advodan Lolland-Falster has three offices located in Maribo, Nykøbing Falster and Nakskov, all in the southern part of Denmark on Lolland-Falster. 

Extensive experience with Femern Belt connection:

Advodan Lolland-Falster has helped and advised multiple customers in relation to the construction and development of the Femern Belt connection between Denmark and Germany. We have first-hand experience with legal areas such as drafting and negotiating contracts and enterprise in relation to the connection because of our good reputation, location, and unique insight into the local community.

At Advodan Lolland-Falster we have gained higher level expertise within a wide scope of industries and customer segments.

 

Areas of practice:

Because Advodan Lolland-Falster is part of the nationwide Advodan Law Firm, we are able to meet our customers' needs in every area of legal practice as we can set multidisciplinary teams across offices. 

At Advodan Lolland-Falster we especially focus on the following practice areas: 

Commercial law: company law, dataprotection, employment and labour law, foundations and charity law, franchising and distribution, insolvency and reconstruction, intellectual property law, debt collection, mergers and acquisitions, real estate and construction law, property management.
Private law: family law, wills, prenuptial agreements, marriage settlements, division of property upon separation or divorce, purchase and sale of real estate, tenancy law, foreclosure auctions and criminal law. 
All of our attorneys are highly experienced with litigation and will be able to assist you in trials and lawsuits. 

For more information, please contact partner and lawyer at Advodan Lolland-Falster, Lars Stuckert, at (+45) 30 78 87 44 or by E-mail: lstu@advodan.dk, for a free and non-binding conversation about how we can help you overcome potential legal issues as a customer at Advodan Lolland-Falster. 

Kerneydelser
Core Services
Juridisk rådgivning
Legal advice
Produkter/Ydelser
Products/Services
Juridisk rådgivning Erhvervsjuridisk virksomhedsrådgivning Etablering Kontrakter Tvistløsning ved Voldgift Virksomhedsoverdragelser
Legal advice Commercial law advise Establishment Contracts Settlement Arbitration Court Acquisition

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.