Bygge & Anlæg, Offshore Services, Transport & Logistik

Bygge & Anlæg, Offshore Services, Transport & Logistik

Krebs Industriservice Danmark

CVR: 43078461
Gamle Badevej 2
4970 Rødby
+45 41279208
m.kramer@krebs-industriservice.dk
Krebs

Krebs-Industriservice.dk en del af Krebsgruppe.de

Vores kompetencer, ligger inden for både den statslige såvel den private sektor. Dette i form af ydelser indenfor Korrosions beskyttelse i den Petrokemiske industri, såsom lagertanke fra 10 m3 til 80.000 m3 og i enhver anden form for korrosions beskyttelse.

Vindmølleindustrien, her kan firmaet med ejet materiel håndtere Monopæle optil 2000 tons indenfor Overfladebehandling.

Med mere end 50 års erfaring har Krebsgruppen også en stor knowhow inden for Skibsværftssektoren. med opgaver relateret til korrosionsbeskyttelse og transportlogistik.

Det helt unikke inden for overfladebehandling er at, firmaet råder over materiel som kan reducere affaldsmængden med optil 85%, i forhold til normalen ved Sandblæsning og Hydroblasting, begge typer for afrensning vil blive opsamlet og renset, herefter genanvendes dette igen, til stor gav for Miljøet og Råvare mængder.

Indenfor Offshore, tilbydes der stor ekspertise ved Korrosionsbeskyttelse efter alle gældende regler.

Ligeledes råder firmaet over egne eksperter med hensyn til Offshore industriklatre.

Krebs Industriservice, har også tilgang til egne skibe til brug i Offshore og Havvindmølleparker.

Der rådes tillige over firmaejet fly, som bistår i diverse opgaver inden for Miljø overvågning, Inspektionsflyvninger og Charter.

Mobilkran og Sværgodslogistik: Mobil- og Larvefodskraner med løfteevne optil 500 ton. SPMT Modulæropbyggede blokvogne op til 5000 ton. Udarbejdelse af transport- og logistikkoncepter.

Den altid høje standart og kvalitet, der kendetegner de Tyske produkter

Krebs-Industriservice.dk part of Krebsgruppe.de

Our competences lie in both the public and private sectors.

This in the form of services in corrosion protection in the petrochemical industry, such as storage tanks from 10 m3 to 80,000 m3 and in any other form of corrosion protection.
The wind      industry, where the company can handle monopiles of up to 2000 tonnes in surface treatment with company-owned equipment.
With more than 50 years of experience, Krebsgruppen also has a great know-how in the Shipyard sector. with tasks related to corrosion protection and transport logistics.
What is unique in the field of surface treatment is that the company has equipment that can reduce the amount of waste by up to 85%, compared to the normal sandblasting and hydroblasting, both types of cleaning will be collected and cleaned, then recycled again, to the great benefit of the environment and raw material quantities.
In Offshore, great expertise is offered in Corrosion Protection according to all applicable regulations.
The company also has its own experts in the field of offshore industrial climbing.
Krebs Industriservice, also has access to its own vessels for use in Offshore and Offshore Wind Farms.
The company also has its own aircraft, which assist in various tasks in the field of environmental monitoring, inspection flights and charters.
Mobile cranes and heavy lift logistics: mobile and crawler cranes with lifting capacity up to 500 tonnes. SPMT Modular Block Trucks up to 5000 tons. Development of transport and logistics concepts.
The always high standard and quality that characterizes the German products

Kerneydelser
Core Services
Korrosions og overfladebeskyttelse
Mobilkran og sværgodstransport
Offshore: Industriklatre – Skibe – Fly
Corrosion and surface protection
Mobile crane and heavy goods transport
Offshore: Industrial climbers - Ships - Aircraft
Produkter/Ydelser
Products/Services
Korrosions og overfladebeskyttelse Tankcoating (ind- og udvendig) med op til 85% reducering af Råstof- og affaldsmængden HDWS crawler op til 3.000 bar Sprøjtbare gummibelægninger med Procoat® - Termoplastiske belægninger Oxifree TM198 - Pulverlakring op til klasse C5 og CX og Termisk sprøjtning med Zink og Aluminium QS-system i henhold til gældende ISO-standarter.
Mobilkran og sværgodstransport Mobil- og larvefodskraner fra 25 til 500 tons. SPMT’er kapacitet optil 5000 tons. Bjærgningskøretøj og Køretøj til oprensning efter oliespild Sluknings container til elbiler. Specialtransport og Transportlogistik
Offshore: Industriklatre – Skibe – Fly Luftsupport: Miljøovervågning, Digitale luftfoto Skibsflåde: Materiale- og mandskabstransport, Miljøovervågning Industriklatre med alle tilhørende certifikater Korrosion beskyttelse Skilte og Malerarbejde
Corrosion and surface protection Tank coating (inside and outside) HDWS crawler up to 3000 bars Mobile or Stationary Environmentally friendly, reduce waste and raw material up to 85% QS system according to current ISO standards.
Mobile crane and heavy goods transport Mobile and crawler cranes from 25 to 500 tons Truck mounted cranes up to 85tm SPMTs capacity up to 5000 tons. Recovery vehicle and Oil spill clean-up Extinguishing container for electric vehicles
Offshore: Industrial climbers - Ships - Aircraft Aerial support: Environmental and digital aerial photography Ship fleet: Material and crew transport, buoy laying. Industrial climbing with all associated certificates Corrosion protection Inspection work

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.